Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle

Säännöt

Hyväksytty ProComin vuosikokouksessa 25.11.2013 sekä ylimääräisessä jäsenistön kokouksessa 13.1.2014.

1 §
Yhdistyksen nimi on ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry; ProCom – Föreningen för kommunikations specialister i Finland rf; yhdistys käyttää englanninkielistä nimeä ProCom – The Finnish Association of Communication Professionals.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseniään yhdistävänä ammatillisena vaikuttaja- ja kehittämisjärjestönä. Yhdistys edistää alan työllisyyden yleisiä edellytyksiä ja ammatillista arvostusta yhteiskunnassa.

Yhdistys

kehittää jäsentensä viestinnällistä ammattitaitoa.

seuraa ja edistää viestinnän kehitystä osallistumalla alan tutkimus- ja koulutustoimintaan yhteistyössä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

vastaa siitä, että viestinnällä on Suomessa ajanmukaiset, kansainvälisen etiketin mukaiset eettiset normit ja että jäsenistö ja sen sidosryhmät ovat niistä tietoisia.

ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön edistäen alan osaajien verkostoitumista.

ylläpitää yhteyksiä työmarkkina- ja viestintäalan sekä muiden alaan liittyvien järjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla.

antaa asiantuntija-apua, lausuntoja, suosituksia ja ohjeita alan lainsäädäntöä, sopimuksia sekä viestintäammattilaisten toimintaedellytyksiä koskevissa kysymyksissä.

valvoo, ettei jäsenten ammatinharjoittamisen oikeuksia loukata.

3 §
Toimintansa tukemista varten yhdistyksellä on oikeus perustaa säätiöitä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia ja sekä perustaa ja hallinnoida rahastoja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja samansuuntaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita.

JÄSENYYS

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään viestintätehtäviä tekeviä, Suomessa toimivia henkilöitä.
Yhteisöjäseneksi hyväksytään oikeuskelpoinen yhteisö.
Opiskelijajäseneksi hyväksytään alan opiskelija.
Varsinainen jäsen voi eläkkeelle siirtyessään ilmoittaa siirtyvänsä seniorijäseneksi.
Yhdistyksen hallitus vahvistaa uudet jäsenet.
Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä, jotka hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.
Jäseneksi hyväksytyn nimi ja yhteystiedot merkitään jäsenrekisteriin. Jäsenen tulee ilmoittaa jäsentiedoissaan tapahtuneet muutokset.

5 §
Yhdistyksen jäsen voi erota jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, mikäli hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, vahingoittaa yhdistyksen etuja, rikkoo näitä sääntöjä tai lyö laimin jäsen- tai liittymismaksujensa suorittamisen taikka jättää täyttämättä muut jäsenvelvollisuutensa, joihin jäsen yhdistykseen liittymällä on sitoutunut. Ennen erottamispäätöstä, jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi. Erottamispäätöksen vahvistamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistö.

6 §
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja yhteisöjäsenen on suoritettava yhdistykselle liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous seuraavaa toimintavuotta varten vahvistaa.

Hallitus määrää opiskelijajäsenten jäsenmaksun. Seniori- ja kunniajäsenet eivät ole maksuvelvollisia.

ORGANISAATIO JA TALOUS

7 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä. Puheenjohtaja voidaan valita kerran uudestaan eli maksimissaan yhtämittainen toimikausi voi olla kuusi (6) vuotta. Hallituksen jäsenet, muut kuin puheenjohtaja valitaan vuodeksi (1) kerrallaan. Hallituksen jäsenen yhtämittainen toimikausi voi olla enintään (4) vuotta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kaikkien hallituksen jäsenten velvollisuudet määritellään yhdistyksen hallinnon ohjesäännössä. Hallitus valitsee yhdistyksen toimitusjohtajan.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

9 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-joulukuun välisenä aikana.

Kokouksessa esitellään ja hyväksytään tilinpäätös ja tilintarkastajayhteisön lausunto sekä vuosikertomus. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätetään varsinaisten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruudesta.

Kokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.

Kokouksessa valitaan puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja hallituksen muut jäsenet. Kokouksessa valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen lähetetään jäsenistölle postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään viikko ennen vuosikokousta jäsenen yhdistyksen rekisteriin ilmoittamien yhteystietojen mukaan.

Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava viimeistään kolme kuukautta tilikauden päättymisestä yhdistyksen tilintarkastajille.

11 §
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia voidaan lisäksi pitää yhdL:n 20§:n mukaan. Johtokunnan on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous samalla tavalla kuin varsinainen kokous, kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

12 §
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusten on hyväksytyksi tullakseen saatava ensimmäisessä kokouksessa kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä, toisessa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö.

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus, sitten kun mahdolliset velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen kokousten määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näiden sääntöjen puitteissa itselleen asettanut.

13 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.